Käyttöehdot

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy:n (FEL) palveluiden käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Käyttöehtoja sovelletaan niin kirjautumattoman kuin kirjautuneenkin asiakkaan asiointiin sekä verkko- että mobiiliversiossa. Asiakas tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti. Palveluun sovelletaan Suomen lakia, riippumatta siitä, mistä maasta palvelua käytetään.

FEL omistaa palvelun ja vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä. FELillä on oikeus tehdä muutoksia palveluun.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, videot, äänitiedostot, musiikki, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit ja liiketunnukset ovat FELin tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota laki suojaa. FEL pidättää kaikki oikeudet palveluun ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, ellei toisin ole mainittu.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman FELin erillistä lupaa. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin.

Asiakas saa katsella, selata ja tallentaa omia käyttäjätietojaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön muuttaminen ja jäljentäminen ei ole sallittua.

FELin tuottama sisältö

FEL vastaa ainoastaan itse julkaisemansa  aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. FEL ei vastaa asiakkaiden tai yhteistyökumppanien julkaisemasta sisällöstä.

Asiakkaan tai palveluntarjoajan toimittama sisältö

FEL ei vastaa asiakkaan palveluun lähettämästä materiaalista tai toisen palveluntarjoajan sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee FELin tuottaman palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia, tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista, eikä aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, FELille, FELin sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan FELille tai kolmannelle osapuolelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat palvelussa julkaisemaansa materiaaliin.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että FEL ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan tai videon lähettäneen asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseenomaiset suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

FELillä on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta asiakkaan palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali.

Palvelun käyttöajat

Palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. FEL voi rajoittaa palvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä asiakkaalle palvelussa. Palvelukatkot ovat mahdollisia ylläpidosta, päivityksistä, huollosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.

Yhteydenpito FELin kanssa

FEL hoitaa pääasiallisesti kommunikoinnin tärkeissä asioissa sähköpostin välityksellä. On asiakkaan vastuulla, että on ilmoittanut oikean sähköpostin palveluun. Asiakkaan vastuulla on myös, että sähköpostit tulevat perille, eivätkä esimerkiksi jää roskapostisuodattimeen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Kolmannet osapuolet voivat tarjota pääsyä omille sivustoilleen palvelun kautta. FEL ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen tai palvelujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. FEL ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Maksuliikenteen palvelussa hoitaa Checkout Finland Oy, Varastokatu 3 A 33100 Tampere, yritystunnus 2196606-6.

Palvelun käytön tekniset edellytykset

Asiakkaan on omalla kustannuksellaan hankittava palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut, ja vastattava niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta.

FEL ei takaa, että palvelua voidaan käyttää asiakkaan laitteilla.

Mikäli asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun toimivuuden tai turvallisuuden, on FELillä oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen kyseiselle asiakkaalle.

Mikäli palvelua käytetään yhteiskäyttöiseltä tietokoneelta, esimerkiksi oppilaitoksessa tai kirjastossa, tulee asiakkaan huolehtia, ettei asiakkaan tunniste- tai muita tietoja ole tallentunut kyseisen tietokoneen muistiin.

Keskustelut pelaajien kesken

FEL ei vastaa käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen. Herjaava, rasistinen tai muu hyvän tavan vastainen toiminta tai käyttäytyminen voi johtaa asiakkaan tilin sulkemiseen ilman erillistä ilmoitusta.

Tunnusten luonnin yhteydessä annetut tiedot

Asiakkaan on annettava rekisteröitymistä varten tarvittavat tiedot ja hänen on ilmoitettava tietojen muutoksista FELin asiakasrekisteriin. Asiakas vastaa rekisteröitymistä varten antamiensa tietojen oikeellisuudesta. FEL ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka asiakas antaa, eikä FEL vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi FELin ylläpitoon käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@fel.gg.

Asiakas vastaa kaikista niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut FELille käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun ja FEL on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

Käyttämättä jäänyt osallistumisoikeus eli lisenssi FELin toimintaan voidaan siirtää uudelle käyttäjätunnukselle, mutta lisenssiä vastaavaa euromäärää ei palauteta asiakkaalle. FELillä on oikeus periä asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman FEL:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vahingonkorvausvelvollisuus

FEL ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä, taloudellisesta tai suorasta vahingosta. FEL ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta FELin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Lisenssi

Lisenssi on voimassa aina kalenterivuoden loppuun, riippumatta sen ostoajankohdasta. Lisenssin haltijalla on oikeus osallistua liigoihin, jos täyttää niille erikseen määritetyt ehdot. Haltijan tulee myös erikseen ilmoittautua kyseiseen liigaan ilmoittautumisaikana. FELillä on oikeus rajoittaa liigaan osallistuvien määrää ja estää osallistuminen, vaikka käyttäjällä olisi lisenssi. FELillä on lisäksi oikeus muuttaa liigojen ehtoja ja ilmoittautumisperusteita.

Lisenssi oikeuttaa osallistumaan turnaukseen tai muuhun tapahtumaan, jos lisenssin haltija on ilmoittautunut niihin ajoissa ja täyttää turnauksen tai tapahtuman muut ehdot. FELillä on oikeus muuttaa turnausten ehtoja ja ilmoittautumisperusteita.

Lisenssi on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa tai antaa kenellekään muulle. Joukkueen kaikki pelaajat tarvitsevat oman lisenssinsä. Jos FELin alaisessa liigassa, turnauksessa tai muussa tapahtumassa pelaa joukkueessa henkilö, jolla ei ole lisenssiä, niin FEL voi evätä joukkueelta ja/tai pelaajilta lisenssit. FEL voi sulkea henkilön pois liigasta, turnauksesta tai vastaavasta kilpailusta tai tapahtumasta, vaikka henkilöllä olisi lisenssi.

Ostamalla lisenssin pelaaja sitoutuu noudattamaan FELin kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja ehtoja kilpailuissa, tapahtumissa ja palveluissa. Lisenssi on voimassa siitä hetkestä, kun FEL on käsitellyt lisenssin maksun onnistuneesti (tästä ei erikseen ilmoiteta).

FEL voi laskea tai nostaa lisenssin hintaa kesken kauden ja/tai muuttaa sen ehtoja. Sääntöjen rikkominen tai asiaton toiminta voi johtaa lisenssin perumiseen, mutta tämä ei oikeuta rahojen palautukseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää selvitys lisenssin perumisen syistä. FEL voi antaa selvityksen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Pelaaminen

FELillä on oikeus määrittää käyttäjille sanktioita peleissä tapahtuvien sääntörikkomusten vuoksi seuraavasti:

  • Lisenssin hyllyttäminen määräajaksi
  • Lisenssin peruminen
  • Koko joukkueen hyllyttäminen määräajaksi
  • (Pelissä, liigassa tai muussa tapahtumassa) pisteytysrangaistus

FELin sivuilta löytyviä pelien sääntöjä tulee noudattaa.

Lisenssin haltijan tulee myös täyttää pelien julkaisijan peleille asettamat ikärajat osallistuakseen kyseisen pelin pelaamiseen FELin alaisuudessa.

FELillä on oikeus määrätä rangaistuksia sääntöjen tai reilun pelin hengen vastaisesta toiminnasta omilla toimintatavoillaan.

Käyttöehtojen muuttaminen

FEL kehittää palvelua jatkuvasti, mistä johtuen palvelun muoto, käyttö ja sisältö voivat muuttua. FEL pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää palvelun käyttöehtoja kehittämisen tai muun syyn perusteella.

© FEL 2019

Päivitetty 9.5.2016